Prasība, kas celta 2005. gada 31. decembrī - Soares pret Komisiju

(lieta F-130/05)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlos Alberto Soares (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - A. Coolen, J.-N. Loius un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2005. gada 19. septembra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums atjaunot viņa karjeru;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs izvirza vienu pamatu - labas vadības un pārvaldības principu, vienlīdzīgas attieksmes principa un Civildienesta noteikumu 45. panta pārkāpumu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2004. gada 1. maijam.

Prasītājs Komisijai pārmet to, ka tā ir novilcinājusi viņa karjeru, jo, pirmkārt, no 1995. līdz 2000. amatā paaugstināšanas gadam tā nav sastādījusi viņa novērtējuma ziņojumu un, otrkārt, nav veikusi pasākumus, lai atlīdzinātu zaudējumus, kas prasītājam nodarīti sakarā ar šo ziņojumu trūkumu.

____________