Žaloba podaná 31. januára 2006 - Larsen/Komisia

(Vec F-11/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Holger Larsen (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 2. marca 2005 riaditeľky úradu pre správu a zúčtovanie osobných práv znížiť odmenu žalobcu počínajúc od 1. mája 2005,

zaviazať žalovanú na úhradu žalobcovi príspevku na nájomné, na ktorý má nárok odo dňa, kedy mu prestal byť vyplácaný, zvýšeného o vyrovnávacie úroky vypočítané podľa ústredného kurzu Európskej centrálnej banky zvýšeného o dva body,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník pridelený zastupiteľskej kancelárii Komisie v Londýne, poberal od 1. októbra 2002 podľa článku 14a prílohy VII Služobného poriadku a nariadenia č. 6/66/Euratom a č. 121/66/EHS1 príspevok na nájomné. Keďže bol uvedený článok pri reforme Služobného poriadku zrušený, Komisia rozhodnutím z 2. mája 2005 žalobcovi uvedený príspevok odpočítala.

Na podporu svojej žaloby sa žalobca predovšetkým dovoláva porušenia článku 62 Služobného poriadku a článku 19 prílohy XIII Služobného poriadku. Najmä tvrdí, že žalovaná nesprávne uplatnila druhý uvedený článok podľa výkladu prijatého Kolégiom vedúcich administratívy zo 14. októbra 2004, ktorý príspevok na nájom vylučuje z prvkov odmeny, na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia stanovené v uvedenom článku. Taký výklad je v skutočnosti protiprávny, pretože znižuje rozsah záruky nominálneho príjmu uvedeného v predmetnom ustanovení.

Žalobca ďalej tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje zásadu rovnakej kúpnej sily úradníkov stanovenej v článkoch 64 a 65 Služobného poriadku.

____________

1 - Nariadenie Rád č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS z 28. júla 1966, ktorým sa stanovuje zoznam miest, pre ktoré je možné poskytnúť príspevok na dopravu, maximálnu výšku tohto príspevku a pravidlá pre jeho poskytnutie, Ú. v. ES 150, s. 2749; Mim. vyd. 01/001, s. 22.