6. jaanuaril 2006 esitatud hagi - Frankin jt versus komisjon

(Kohtuasi F-3/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) jt (esindajad: advokaadid G. Bounéou ja F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 10. juuni 2005. aasta vaikiv otsus, millega komisjon keeldus hagejatele abi andmisest personalieeskirjade artikli 24 alusel;

mõista komisjonilt välja solidaarne hüvitis hagejatele eelnimetatud otsusega põhjustatud kahju eest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad, kes kõik on komisjoni ametnikud või teenistujad, palusid 1991. aastal vastu võetud Belgia seaduse sätete alusel oma Belgias omandatud pensioniõigused üle kanda ühenduse süsteemi. 2003. aastal võttis Belgia vastu uue seaduse, mis hagejate arvates näeb ette soodsamad tingimused uuteks sellist liiki ülekandmisteks. Kuna hagejad olid juba lasknud oma õigused üle kanda, siis ei olnud neil enam 2003. aasta seaduse sätetest võimalik kasu saada.

Hagejad esitasid seega taotluse personalieeskirjade artiklis 24 ette nähtud abi saamiseks. Komisjon jättis 10. juuni 2005. aasta otsusega rahuldamata nende taotluse, aitamata oma ametnikke ja ajutisi teenistujaid kõnealuste ülekandmiste saamisel.

Oma hagiavaldusega vaidlustavad hagejad selle otsuse, mida nad loevad personalieeskirjade artikliga 24 vastuolus olevaks abi andmisest keeldumiseks. Lisaks selle artikli rikkumisele viitavad nad oma kaebuste toetuseks hoolsuskohustuse, mittediskrimineerimise põhimõtte, omavoli keelu, põhjendamiskohustuse, õiguspärase ootuse ja patere legem quam ipse fecisti (kohustus tegutseda enda kehtestatud reeglitest kinni pidades) põhimõtte rikkumisele ning võimu kuritarvitamisele.

____________