Žaloba podaná dne 18. ledna 2006 - Patak Dennstedt v. Komise

(Věc F-5/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Dunja Patak Dennstedt (Londýn, Spojené království) (zástupci: S. Rodrigues, Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 4. října 2005, kterým se zamítá stížnost žalobkyně, přijaté společně s rozhodnutím o zamítnutí žádosti předložené žalobkyní;

uložit Komisi nahradit škodu utrpěnou žalobkyní částkou 35 000 EUR;

podpůrně, rozhodnout o vypuštění sporných dokumentů z vyšetřovací zprávy ze dne 18. září 2001;

v každém případě uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úřednice Komise v invalidním důchodu, podala žalobu u Soudu prvního stupně, kterou se domáhá zrušení určitých rozhodnutí žalované. Během tohoto řízení se dozvěděla o určitém počtu dokumentů týkajících se vnitřních řízení Komise, které se jí týkají a předložila žádost, kterou se domáhala jednak vypuštění ze spisu dokumentů, ve kterých jeden úředník patrně vyvozuje osobní závěry ohledně nemoci z povolání žalobkyně, a jednak ověření, zda bylo chování určitých úředníků v průběhu disciplinárního řízení v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze služebního řádu.

Jelikož byla žádost zamítnuta, podala žalobkyně stížnost, která byla orgánem oprávněným ke jmenování rovněž zamítnuta.

Ve své žalobě žalobkyně nejprve tvrdí, že rozhodnutí zamítající stížnost porušuje povinnosti, které má žalovaná k úředníkům. Uvedené rozhodnutí totiž porušuje několik základních právních zásad, jako je zásada řádné správy a povinnost péče.

Žalobkyně dále dodává, že úředníci Komise, kteří rozšířili a dokonce vložili do vyšetřovací zprávy nesprávné důkazy, pokud jde o její nemoc z povolání, se dopustili vážného pochybení. Toto pochybení vede k odpovědnosti žalované, která tedy musí nahradit majetkovou a nemajetkovou škodu, kterou žalobkyně utrpěla.

____________