Prasība, kas celta 2006. gada 3. februārī - Tolios u.c. pret Revīzijas palātu

(lieta F-8/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Iraklis Tolios (Parīze, Francija), François Muller (Strasbūra, Francija) un Odette Perron (Larošela, Francija), (pārstāvji - G. Vandersanden un L. Levi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Prasītāju prasījumi:

atzīt prasību - tostarp tajā ietverto iebildi par prettiesiskumu - par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt prasītāju pensijas aprēķina lapas par 2005. gada martu, lai pensijai tiktu piemērots korekcijas koeficients viņu dzīvesvietas valsts galvaspilsētas līmenī vai vismaz tāds korekcijas koeficients, kas atbilstīgi atspoguļotu atšķirības starp dzīves dārdzību vietās, kurās prasītājiem rodas izdevumi, un kas tādējādi atbilstu līdzvērtības principam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Visi prasītāji šajā lietā ir ierēdņi, kas pensionējušies pirms 2004. gada 1. maija. Viņi apstrīd pārejas režīmu, kas uz laiku līdz korekcijas koeficientu atcelšanai ir ieviests ar Padomes 2004. gada 22. marta Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 1, tiktāl, ciktāl minētais režīms pamatojas uz "pensijas" korekcijas koeficientu jaunu aprēķināšanas metodi - nevis saistībā ar galvaspilsētu, bet saskaņā ar vidējo dzīves dārdzību dalībvalstī, kurā pensijas saņēmējam ir pierādīta galvenā pastāvīgā dzīvesvieta.

Pretenziju atbalstam prasītāji, pirmkārt, norāda, ka minētajai regulai ir kļūdains pamatojums, jo nedz Kopienas padziļināta integrācija, nedz pārvietošanās un uzturēšanās brīvība, nedz ar pensionāru faktiskas dzīvesvietas pārbaudi saistītās problēmas nevar būt par pamatu attiecīgajam pārejas režīmam.

Turklāt prasītāji norāda, ka šajā lietā ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips, tiesiskās drošības princips, iegūto tiesību atpakaļejoša spēka princips un tiesiskās paļāvības princips.

____________

1 - OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.