Žaloba podaná 30. januára 2006 - Canteiro Lopes/Komisia

(Vec F-9/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Rui Canteiro Lopes (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie orgánu povereného menovaním z 13. októbra 2005 nezaradiť meno žalobcu na zoznam úradníkov posúdených ako úradníkov s najvyšším počtom zásluh a nepovýšiť ho do platovej triedy A4 za hodnotené obdobie 2000,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dňa 21. decembra 2000 podal žalobca sťažnosť proti rozhodnutiu nepovýšiť ho do platovej triedy A4 za hodnotené obdobie 2000. Dňa 2. júla 2001 žalovaná tejto sťažnosti vyhovela a žalobcovi oznámila, že boli podniknuté kroky na ukončenie jeho hodnotenia, ku ktorému však nedošlo. Preto žalobca podal žiadosť o získanie informácií o následkoch uvedeného rozhodnutia z 2. júla 2001. Žalovaná po tom, čo uznala, že hodnotiace správy za roky 1995 - 1997 a 1997 - 1999 ešte neboli do tej doby ukončené, žalobcovi navrhla stanoviť jeho hodnotenie za roky 1997 - 1999 na úroveň jeho hodnotenia získaného za obdobie rokov 1999 - 2001.

Hoci žalobca tento návrh odmietol, žalovaná predsa len jeho hodnotiacu správu za obdobie rokov 1997 - 1999 ukončila a rozhodla nezaradiť meno žalobcu na zoznam úradníkov posúdených ako úradníkov s najvyšším počtom zásluh, ako aj nepovýšiť ho do platovej triedy A4 za hodnotené obdobie 2000.

Na podporu svojej žaloby žalobca predovšetkým tvrdí, že toto rozhodnutie vykazuje vady v tom rozsahu, že bolo prijaté bez toho, aby pre sporné obdobia existovali riadne ukončené hodnotiace správy. Žalovaná sa totiž dopustila omylu pri výkone svojej funkcie tým, že nevyhotovila v riadnom čase hodnotiace správy žalobcu za obdobie od 1. júla 1995 do 30. júna 1999.

Žalobca tiež tvrdí, že žalovaná vykonala porovnávacie hodnotenie zásluh nesprávne, pretože použila pomocné kritériá ako vek a počet odslúžených rokov, ktoré možno uplatniť len v prípade rovnosti zásluh úradníkov spôsobilých na povýšenie, čo je podmienkou, ktorá v tomto prípade splnená nebola. Napadnuté rozhodnutie tak porušilo článok 45 Služobného poriadku, ako aj zásadu rovnakého zaobchádzania.

____________