Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 30ής Ιουνίου 2006 - Colombani κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-75/05)1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του πρώτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως, κατόπιν συμβιβαστικού διακανονισμού.

____________

1 - EE C 229 της 17.9.2005 (υπόθεση η οποία πρωτοκολλήθηκε αρχικώς υπό τον αριθμό Τ-294/05 ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ακολούθως παραπέμφθηκε, με διάταξη της 15ης Δεκεμβρίου 2005, στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.