Prasība, kas celta 2006. gada 21. aprīlī - Talvela pret Komisiju

(lieta F-43/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Tuomo Talvela, Oslo (Norvēģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu (KAZ) par laika periodu no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim, kā arī atcelt apelācijas sūdzības izskatītāja 2005. gada 31. augusta lēmumu, ar kuru tiek galīgi atzīts un apstiprināts minētais KAZ;

atcelt netiešo lēmumu noraidīt prasītāja 2005. gada 25. februāra lūgumu, kā arī jebkuru tam sekojošo aktu un/vai aktu, kas ar to ir saistīts;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 11. janvāra lēmumu, kas tika saņemts 2006. gada 13. janvārī, noraidīt prasītāja sūdzību, kas tika iesniegta 2005. gada 23. septembrī un kas tika vērsta uz to, lai tiktu atcelti apstrīdētie lēmumi;

atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu, kā arī kompensēt karjeras iespēju zaudēšanu ex aequo et bono EUR 4000 apmērā, kas var tikt grozīts procesa laikā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, pirmkārt, izvirza to, ka ir pārkāpta Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa, 26. un 43. pants, kā arī 43. panta vispārējie īstenošanas noteikumi, kādus tos pieņēmusi atbildētāja 2004. gada 3. martā, un konkrētie noteikumi attiecībā uz personālu ārējā dienestā, kā arī novērtēšanas vadlīnijas.

Viņš arī apgalvo, ka atbildētāja pārkāpa vispārējos īstenošanas noteikumus, ko tā pieņēmusi 2004. gada 28. aprīlī, par administratīvo izmeklēšanu veikšanu un disciplināro procesu.

Viņš arī apgalvo, ka ir pārkāptas būtiskas procesuālās formas prasības, ka ir neievēroti vispārējie tiesību principi, tādi kā tiesību uz aizstāvēšanos ievērošana, labas pārvaldības princips un pienākums sniegt padomu, vienlīdzīgas attieksmes princips, kā arī tie principi, kas uzliek par pienākumu iecelējinstitūcijai pieņemt lēmumu tikai uz tiesiska pamatojuma, t.i., pamatojuma, kas ir atbilstošs un kurā nav acīmredzamu vērtējuma, faktu vai tiesību kļūdu.

Visbeidzot prasītājs apgalvo, ka, pieņemot apstrīdēto vērtējumu par 2004. gadu iepriekš minētajos apstākļos, iecēlējinstitūcija acīmredzami neveica iepriekšminēto noteikumu un principu pareizu piemērošanu un interpretāciju. Tādējādi tās lēmums ir balstīts uz neprecīzu pamatojumu gan faktu, gan tiesību ziņā. Tā rezultātā prasītājs atrodas tāda administratīvā situācijā, kas ir gan diskriminējoša, gan pretēja viņa leģitīmajai paļāvībai un interesēm.

____________