Beroep ingesteld op 4 mei 2006 - Skareby tegen Commissie

(Zaak F-46/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Carina Skareby (Bisjkek, Kirgizië) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en Y. Minatchy, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekster

het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 25 januari 2006, houdende antwoord op verzoeksters klacht, en haar loopbaanontwikkelingsrapport (LOR) voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004 nietig te verklaren;

verzoekster een vergoeding toe te kennen voor de door haar geleden professionele, materiële en morele schade, voor een totaalbedrag bestaande uit een deel dat verzoekster raamt op 20 000 EUR en voor een deel door het Gerecht in billijkheid te bepalen;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep stelt verzoekster allereerst dat de regels met betrekking tot de vaststelling van het LOR niet zijn geëerbiedigd. De administratie heeft de procedureregels van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van het Ambtenarenstatuut geschonden, kennelijke beoordelingsfouten gemaakt en de motiveringsplicht geschonden.

Verzoekster stelt vervolgens schending van de rechten van de verdediging, de zorgplicht en het beginsel van behoorlijk bestuur.

Ten slotte stelt zij misbruik van bevoegdheid en van de procedure door de administratie.

____________