Beroep ingesteld op 3 februari 2006 - Suleimanova tegen Comité van de Regio's

(Zaak F-12/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Karina Suleimanova (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verweerder: Comité van de Regio's

Conclusies van verzoekster

het besluit tot aanstelling van verzoekster tot ambtenaar van de Europese Gemeenschappen nietig te verklaren voorzover haar rang bij aanwerving daarin wordt bepaald overeenkomstig artikel 12 van bijlage XIII bij het Ambtenarenstatuut;

het Comité van de Regio's te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster is geslaagd voor een vergelijkend onderzoek waarvan de aankondiging is gepubliceerd vóór 1 mei 2004, en is aangeworven na de inwerkingtreding van verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen.1

In haar verzoekschrift stelt verzoekster allereerst dat het bestreden besluit in strijd is met het rechtskader dat wordt gevormd door de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Met toepassing van artikel 12 van bijlage XIII bij het Ambtenarenstatuut is zij immers aangeworven in een lagere rang dan die welke was vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek.

Volgens verzoekster schendt het bestreden besluit ook de artikelen 5, 29 en 31 van het Ambtenarenstatuut, het beginsel van gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Personen die geslaagd zijn voor een zelfde vergelijkend onderzoek of voor vergelijkende onderzoeken van hetzelfde niveau zijn verschillend ingeschaald naargelang zij zijn aangeworven voor of na de inwerkingtreding van verordening nr. 723/2004.

Ten slotte stelt verzoekster nog schending van het vertrouwensbeginsel, nu zij mocht aannemen dat zij zou worden aangeworven in de rang die was vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek waarvoor zij zich kandidaat had gesteld.

____________

1 - PB L 124 van 27.4.2004, blz. 1.