Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 2. juuli 2007 määrus - Sanchez Ferriz versus komisjon

(Kohtuasi F-117/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Edutatavate ametnike nimekirja kandmata jätmine - 2004. aasta edutamine - Eelispunktid - Teene - Teenistusstaaž - Vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carlos Sanchez Ferriz (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Curral ja H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada 2004. aasta edutamise raames edutatavate ametnike nimekiri osas, milles see ei kajasta hageja nime, samuti nõue tühistada otsus, millega hagejale anti sama edutamise raames eelispunktid.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud

____________

1 - ELT C 36, 11.2.2006, lk 35.