Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 lipca 2007 r. Abarca Montiel i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/06)1

(Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Zaszeregowanie i wynagrodzenie - Biuro "Infrastruktura i logistyka" w Brukseli (OIB) - Pielęgniarki zajmujące się noworodkami - Dawni pracownicy najemni prawa belgijskiego - Zmiana obowiązującego systemu - Równe traktowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgia) i inni (przedstawiciel: L. Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalających zażalenia skarżących wniesionych na decyzje ustalające zaszeregowanie i wynagrodzenie pracowników kontraktowych.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji, mocą których Komisja Wspólnot Europejskich ustaliła wynagrodzenie skarżących w oparciu o umowy pracowników kontraktowych podpisane w kwietniu 2005 r.

Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa koszty własne i połowę kosztów poniesionych przez skarżące.

Skarżące pokrywają połowę własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 108 z 6.5.2006 r., str. 33