Tožba, vložena 23. maja 2007 - R proti Komisiji

(Zadeva F-49/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: R (zastopnik: O. Martins, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Tožba naj se razglasi za dopustno;

Po potrebi naj se razglasita za nični odločba z dne 13. februarja, s katero je Komisija zavrnila pritožbo in zahtevo tožeče stranke za odškodnino z dne 8. novembra 2006 in odločba z dne 19. decembra 2005;

Po potrebi naj se razglasi neobstoj cele poskusne dobe uradnika, kot tudi vseh aktov, sprejetih v zvezi s tem in/ali razglasi ničnost vseh pripravljalnih in sekundarnih aktov ali tistih, ki podaljšujejo učinke poročila o poskusni dobi uradnika z dne 10. januarja 2005 in zlasti vmesnega poročila z dne 11. avgusta, zapis X z dne 13. aprila 2005 in akt organa, pristojnega za imenovanja (OPI) o prerazporeditvi z dne 3. marca 2005;

Po potrebi naj se delno razglasi za nično končna različica poročila o koncu poskusne dobe začasnega uslužbenca "raziskave" z dne 18. maja 2004 v zvezi s komentarji potrjevalca;

Po potrebi naj se razglasi za ničen dopis generalnega direktorja generalnega direktorata za kadrovske zadeve in administracijo z dne 20. aprila 2005, s katerim je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za nudenje pomoči na podlagi člena 24 Kadrovskih predpisov;

Ugotovi naj se odgovornost Evropske skupnosti zaradi vseh izpodbijanih odločitev in aktov in nezakonitega ravnanja Komisije proti tožeči stranki;

Tožeči stranki naj se v tem primeru prizna odškodnina zaradi škode, ki jo je utrpela, v znesku 2.500.000 eurov;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov;

Po potrebi naj se Komisijo povabi k sodelovanju v spravnem postopku v skladu s členom 7(4) priloge k Statutu Sodišča.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka očita Komisiji napake, opustitve in nepravilno delovanje pri upravljanju s kadri, kar naj bi predstavljalo nezakonito ravnanje, kar po mnenju tožeče stranke povzroči odgovornost te institucije. Po mnenju tožeče stranke naj bi Komisija zlorabila pooblastila in kršila več procesnih zahtev, pravice do obrambe in obveznost obrazložitve. Poleg tega naj bi bili izpodbijani akti nični zaradi očitne napake pri presoji in naj bi kršili člen 26 Kadrovskih predpisov kot tudi Uredbo št. 45/20011, obveznost dolžne skrbnosti, dolžnost nudenja pomoči iz člena 24 Kadrovskih predpisov, načel upravičenosti do kariere in dobrega upravljanja. Poleg tega naj bi bila tožeča stranka žrtev psihičnega nadlegovanja.

____________

1 - Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL 2001, L 8, str. 1).