Avaliku Teenistuse Kohtu esimehe (esimene koda) 20. juuni 2007. aasta määrus - Tesoka versus Dublini Fond

(Kohtuasi F-51/06)1

(Avalik teenistus - Ajutised ametnikud - Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fond - Töölt lahkumine - Tühistamishagi ja kahjunõue - Huvide kahjustamise puudumine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat J.-L. Fagnart)

Kostja: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Dublini Fond) (esindaja: advokaat C. Callanan)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus hüvitada tema poolt kantud kahju, millele tal vastavalt määrusele nr 1111/2005 oli õigus pärast teenistusest lahkumist, ja teiseks nõue hüvitada kahju (Esimese Astme Kohtu poolt tagasi saadetud kohtuasi T-398/05).

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata kui ilmselgelt vastuvõetamatu.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 10, 14.1.2001, lk 28.