Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 czerwca 2007 r. - Tesoka przeciwko FEACVT

(Sprawa F-51/06)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Europejska Fundacja na. rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy - Dymisja - Skarga o stwierdzenie nieważności i skarga o odszkodowanie - Brak decyzji powodującej negatywne skutki - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabina Tesoka (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: J.-L. Fagnart, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (FEACVT) (przedstawiciel: C. Callanan, adwokat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy odmawiającej przyznania skarżącej świadczeń, które zdaniem skarżącej przysługują jej, w związku z dymisją, na podstawie rozporządzenia nr 1111/2005 i, po drugie, żądanie odszkodowania (sprawa T-398/05, przekazana przez Sąd Pierwszej Instancji)

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 10 z 14.01.2006, s. 28