Žaloba podaná dne 18. června 2007 - Martin Bermejo v. Komise

(Věc F-60/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Joaquin Martin Bermejo (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

určit protiprávnost rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o přijetí nových obecných prováděcích ustanovení článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu a, v případě potřeby, protiprávnost těchto ustanovení služebního řádu;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2006 v části, ve které stanovuje výpočet navýšení nároků na důchod převedených žalobcem do důchodového systému Společenství;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce namítá protiprávnost obecných prováděcích ustanovení článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu týkajících se převodu nároků na důchod1, jelikož pravidlo uvedené v jejich čl. 7 odst. 3 porušuje nařízení Rady (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura2, jakož i zásadu rovného zacházení, tak jak byly vyloženy Soudem pro veřejnou službu v jeho rozsudku ze dne 14. listopadu 2006, Chatziioannidou v. Komise (F-100/05, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí) .

____________

1 - Administrativní informace č. 60-2004, 9. června 2004.

2 - Úř. věst. L 162, s. 1; Zvl. vyd. 10/01, s. 81.