Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2007 r. - Martin Bermejo przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joaquin Martin Bermejo (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

ustalenie niezgodności z prawem decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego oraz, o ile to konieczne, niezgodności z prawem tych przepisów regulaminu pracowniczego;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 27 września 2006 r. w zakresie, w jakim dokonuje ona wyliczenia uwzględnienia uprawnień emerytalnych przeniesionych przez skarżącego do wspólnotowego systemu emerytalnego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący powołuje się na niezgodność z prawem ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego dotyczących przenoszenia uprawnień emerytalnych ponieważ zasada określona w art. 7 ust. 3 tych przepisów narusza jego zdaniem rozporządzenie Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących wprowadzenia euro, a także zasadę równości traktowania, których wykładni dokonał Sąd do spraw Służby Publicznej w swym wyroku z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie Chatziioannidou przeciwko Komisji (F-100/05, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze).

____________