Tožba, vložena 18. junija 2007 - Martin Bermejo proti Komisiji

(Zadeva F-60/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Joaquin Martin Bermejo (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

ugotovi naj se nezakonitost Odločbe Komisije z dne 28. aprila 2004 o sprejetju novih splošnih določb za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, in če je potrebno, nezakonitost teh kadrovskih določb;

razglasi naj se ničnost Odločbe Komisije z dne 27. septembra 2006 v delu, s katerim določa izračun bonusa pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka prenesla v pokojninski sistem Skupnosti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se sklicuje na nezakonitost splošnih določb za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom v zvezi s prenosom pravic do pokojnine1 , ker naj bi pravilo, navedeno v členu 7(3) le-teh, kršilo Uredbo Sveta (ES) št. 1103/97 z dne 17. junija 1997 o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem eura2, ter načelo enakega obravnavanja, kot ju razlaga Sodišče za uslužbence v sodbi z dne 14. novembra 2006 v zadevi Chatziioannidou proti Komisiji (F-100/05, še neobjavljena v ZOdl.).

____________

1 - Upravna obvestila št. 60-2004 - 9.11.2004.

2 - UL L 162, str. 1.