Prasība, kas celta 2007. gada 18. jūnijā - Bauch/Komisija

(lieta F-61/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerhard Bauch, Berlīne (Vācija) (pārstāvis - W. Uhlmann, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

uzlikt atbildētājai pienākumu grozīt 2003. gada 12. marta izziņu attiecībā uz prasītāju; pakārtoti, attiecībā uz prasītāju izdot jaunu apstiprinājumu par to, ka prasītājam izmaksātā summa nav pabalsts sakarā ar atbrīvošanu no amata, ar kuru tiktu izmantotas tiesības uz pensiju, un tādējādi šī summa nav nedz izdienas pensija, nedz arī tās ekvivalents;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs strādāja Eiropas Kopienu Komisijā pagaidu darbinieka statusā. Šajā laikā viņš - toreizējās Federālās Ekonomikas ministrijas ierēdnis - bija bezalgas atvaļinājumā. Šī ministrija samazināja viņa izdienas pensiju sakarā ar to, ka tā sakrita ar starptautiskām un pārnacionālām pensijas iemaksām, jo Eiropas Kopienu Komisija bija izdevusi prasītājam izziņu par pabalsta sakarā ar atbrīvošanu no amata izmaksu, ar kuru tiek izmantotas tiesības uz pensiju.

Prasītājs norāda, ka minētā Komisijas izziņa ir kļūdaina, jo saskaņā ar to pagaidu darbinieki to īsā dienesta laika dēļ nevar iegūt nekādas tiesības uz pensiju (Civildienesta noteikumu 77.-84. pants) un tādējādi prasītājam ir atmaksātas tikai viņa iemaksas pensiju fondā.

____________