Prasība, kas celta 2007. gada 20. jūnijā - De Fays/Komisija

(lieta F-62/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chantal De Fays, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - P.-P. Guhuchten un Ph. Reyniers, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2007. gada 16. marta lēmumu, ar kuru noraidīti prasītājas pirmstiesvedības prasījumi par zaudējumu atlīdzību;

piespriest Komisijai samaksāt summu EUR 25000;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja iesniedza sūdzību par Iecēlējinstitūcijas 2006. gada 15. septembra lēmumu, ar kuru tai piešķirta zaudējumu atlīdzība tikai EUR 500 apmērā kā kompensācija par nemantisku kaitējumu, ko viņa cietusi sakarā ar viņas Karjeras attīstības ziņojuma (turpmāk tekstā - "KAZ") sastādīšanu saistībā ar novērtējumu 2003., 2004. un 2005. gadā. Ar apstrīdēto lēmumu Iecēlējinstitūcija šo sūdzību noraidīja.

Pamatojot savu prasību, prasītāja norāda, ka procedūras attiecīgā KAZ sastādīšanai notika par vēlu un radīja nedrošību attiecībā uz viņas karjeras attīstību. Turklāt tas, ka visos KAZ tika atkārtots saturs, kas, kā tiek apgalvots, bija kaitējošs un neatbilstošs, radīja nemantisku kaitējumu. Komisija neesot ievērojusi pienākumus, ko tai rada cilvēkaieņas aizsardzības princips, labas pārvaldības princips, rūpības princips un, pēc analoģijas, Kopienas tiesību normas, kas piemērojamas attiecībā uz uzmākšanos darba vietā1.

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija) (OV L 2004, 23. lpp.); Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (OV L 373, 37. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīva 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem (OV l 269, 15. lpp.).