Žaloba podaná 20. júna 2007 - De Fays/Komisia

(vec F-62/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chantal De Fays (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P.-P. Gehuchten a Ph. Reyniers, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2007, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne o náhradu škody v štádiu pred podaním žaloby,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť sumu 25 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa podala sťažnosť proti rozhodnutiu menovacieho orgánu (MO) z 15. septembra 2006, ktoré jej priznalo náhradu škody obmedzenú na sumu 500 eur ako odškodnenie spôsobenej nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla z dôvodu vypracovania jej správ o vývoji služobného postupu (SVSP) vzťahujúcich sa na výkon služobných povinností v rokoch 2003, 2004 a 2005. MO napadnutým rozhodnutím túto sťažnosť zamietol.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza, že postupy vypracovania dotknutých SVSP sú oneskorené a vytvárajú stav neistoty, pokiaľ ide o vývoj jej služobného postupu. Okrem toho opakovanie údajne urážlivého a neprimeraného obsahu v každej z týchto SVSP spôsobuje nemajetkovú ujmu. Komisia nedodržala povinnosti, ktoré jej ukladajú zásady ochrany ľudskej dôstojnosti, správneho úradného postupu, starostlivosti a analogicky ustanovenia Spoločenstva uplatniteľné na obťažovanie na pracovisku1.

____________

1 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, s. 23); smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, s. 37); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 269, s. 15; Mim. vyd. 05/004, s. 255).