Acţiune introdusă la 28 iunie 2007 - S/Parlamentul European

(Cauza F-64/07)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: S (reprezentanţi: R. Mastroianni și F. Ferraro, avvocati)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

anularea deciziei nr. 305747 din 29 martie 2007 a Parlamentului European de respingere a reclamaţiei;

anularea deciziei din 27 iulie 2006 a Parlamentului European privind noua repartizare la Bruxelles și numirea în funcţia de consilier al directorului Direcţiei Generale Informare;

anularea tuturor actelor de fundamentare, anterioare, concomitente, derivate și conexe în orice fel;

obligarea Parlamentului European la repararea prejudiciului suferit ca urmare a acestei decizii, în limita a 400 000 euro sau într-o sumă superioară ori inferioară considerată echitabilă de către Tribunal;

obligarea Parlamentul European pârât la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă șapte motive care pot fi rezumate după cum urmează:

decizia privind noua repartizare ar fi nelegală, în măsura în care ar fi lipsită de motivare în privinţa cauzelor pe care Parlamentul le-a reţinut pentru transferarea reclamantului la sediul din Bruxelles;

decizia privind noua repartizare, care presupune transferarea într-un sediu aflat la depărtare a unei persoane grav bolnave, ar fi contrară dreptului fundamental la sănătate, enunţat de articolul 3 litera (p) și de articolul 152 CE, precum și de articolul 35 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Protejarea sănătăţii reclamantului ar fi trebuit să prevaleze asupra intereselor de serviciu;

Parlamentul ar fi încălcat obligaţia de solicitudine, precum și principiile bunei administrări, imparţialităţii, transparenţei și securităţii juridice. Instituţia ar fi omis în fapt să desfășoare, înainte de adoptarea măsurii privind noua repartizare, o cercetare adecvată cu privire la atitudinile ostile al căror obiect ar fi fost reclamantul, precum și să dispună evaluarea din punct de vedere medical a efectelor unei astfel de măsuri asupra sănătăţii interesatului;

măsura privind noua repartizare, care constituie în esenţă o sancţiune, este ilogică și disproporţionată în raport cu faptele pe care Parlamentul le impută reclamantului, cu atât mai mult cu cât acesta din urmă este afectat de o maladie gravă și apropiat de vârsta de pensionare;

Parlamentul, întrucât a omis să acorde o atenţie specială situaţiei reclamantului, având în vedere sănătatea sa, ar fi comis o încălcare a principiilor nediscriminării și "neminem laedere";

prin adoptarea măsurii privind noua repartizare, Parlamentul a folosit propriile competenţe pentru a-l sancţiona pe reclamant și pentru a determina încetarea anticipată a raportului său de muncă, săvârșind astfel un abuz de putere și de procedură, precum și o încălcare a articolelor 7 și 86 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, precum și a anexei IX a acestui statut;

reclamantul nu a fost pus în situaţia de a-și putea susţine punctul de vedere cu privire la decizia privind noua repartizare la Bruxelles supusă examinării, încălcându-se dreptul său la apărare.

____________