Talan väckt den 3 juli 2007 - Dubus och Leveque mot kommissionen

(Mål F-66/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Charles Dubus (Kraainem, Belgien) och Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Frankrike) (ombud: advokat E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara besluten att inte föra in sökandenas namn i förteckningen över de tjänstemän som befordrats från lönegrad C*2 till C*3 beträffande Charles Dubus och från lönegrad B*7 till lönegrad B*8 beträffande Jean Leveque för befordringsomgång 2006, och följaktligen, ogiltigförklara besluten att inte befordra sökandena, vilka offentliggjorts i administrativa meddelanden nr 55-2006 av den 17 november 2006,

ålägga svaranden att betala skadestånd för ideell och materiell skada och för den skada som orsakats sökandenas karriärer, med ett belopp om 25 000 euro, med förbehåll för en ökning och/eller en minskning av beloppet under förfarandet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena har åberopat grunder som i stor grad liknar de som åberopats i mål F-58/07, vars meddelande har offentliggjorts i samma nummer av Europeiska unionens officiella tidning.

____________