Talan väckt den 11 december 2006 - Speiser mot Europaparlamentet

(Mål F-146/06)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Tyskland) (ombud: F. Theumer)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara svarandens beslut nr 115521 av den 11 september 2006 att avslå sökandens klagomål av den 31 mars 2006 som ingetts med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna angående beviljandet av ett bosättningsbidrag,

förplikta svaranden att bevilja sökanden ett bosättningsbidrag i enlighet med artikel 4.1 a i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna, med retroaktiv verkan från den 3 oktober 2005,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som tillträdde sin tjänst i egenskap av tillfälligt anställd vid gruppen PPE-DE den 3 oktober 2005, har ifrågasatt beslutet att inte bevilja honom bosättningsbidrag. Han anser att han ingett all bevisning och alla styrkande handlingar som är nödvändiga och att han således uppfyller samtliga krav för att beviljas detta bidrag.

____________