19. jaanuaril 2007 esitatud hagi - Skoulidi versus komisjon

(Kohtuasi F-4/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Brüssel, Belgia) (esindaja: G. Vandersanden)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Hüvitada hagejale mittevaraline kahju, mida ta kandis seoses ametisse nimetava asutuse 28. märtsi 2006. aasta otsusega mitte lubada tal kasutada komisjoni ja Kreeka valitsuse vahel sõlmitud vahetuslepingut;

hinnata kahju ex aequo et bono suuruseks 200 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, olles Kreeka haridus- ja usuasjade ministeeriumile saadaval kaheksa kuud, taotles võimalust kasutada komisjoni ja liikmesriikide vahelist ametnike vahetuse süsteemi, et viia lõpuni ülesanded, mida ta täitis nimetatud perioodi jooksul. Olles saanud nõusoleku komisjoni mitmelt teenistuselt ning Kreeka valitsuselt, sai ta keelduva otsuse enda institutsioonilt põhjendusega, et selline vahetus on vastuolus ametnike saadaval olemise osas kehtivate õigusnormidega.

Oma hagis leiab hageja, et komisjon eksis mitmel korral, st et ta:

-    ei ilmutanud hoolikust, milleks iga haldusorgan on kohustatud;

ei täitnud kohustusi, mis tulenevad vahetuslepingust, mille ta ise Kreeka valitsusega sõlmis, rikkudes seeläbi hageja õiguspärast ootust ning ühenduse üldisi huve;

esitas hageja kohta kohatuid märkusi;

diskrimineeris hagejat võrreldes teiste ametnikega, kes olid olnud saadaval teatud siseriiklikele haldusorganitele pikema perioodi jooksul.

____________