Προσφυγή Suvikas κατά Συμβουλίου που ασκήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2007

(υπόθεση F-6/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων : Risto Suvikas (Ελσίνκι, Φινλανδία) (εκπρόσωπος: M.-A. Lucas, δικηγόρος)

Καθού : Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο ΔΔ:

Να ακυρώσει την απόφαση της συμβουλευτικής επιτροπής επιλογής περί μη εγγραφής του προσφεύγοντος στον πίνακα των καλυτέρων υποψηφίων για την επιλογή σύμφωνα με την ανακοίνωση κενής θέσης του Συμβουλίου B/024·

Να ακυρώσει τον πίνακα αυτόν, καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου να προσλάβει στις προς πλήρωση θέσεις τους εγγραφέντες σ' αυτόν υποψηφίους και να μη προσλάβει τον προσφεύγοντα·

Να υποχρεώσει το Συμβούλιο να καταβάλει στον προσφεύγοντα, προς αποκατάσταση της σταδιοδρομικής του ζημίας, τη διαφορά, επί έξι έτη, μεταξύ των αποδοχών που θα ελάμβανε αν είχε προσληφθεί και των αποδοχών που έλαβε εξ άλλης αιτίας, καθώς και 25 000 ευρώ προς ικανοποίηση ηθικής βλάβης·

Να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Συμβούλιο δημοσίευσε, στις 14 Οκτωβρίου 2005, προκήρυξη κενής θέσεως για 8 θέσεις εκτάκτου υπαλλήλου για την άσκηση καθηκόντων " Duty Officer ". Ο προσφεύγων, που είχε ήδη ασκήσει τα καθήκοντα αυτά ως αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμων (END), υπέβαλε υποψηφιότητα. Στις 20 Φεβρουαρίου 2006, του γνωστοποιήθηκε ότι, κατόπιν της διαδικασίας επιλογής, δεν είχε εγγραφεί στον περιορισμένο πίνακα.

Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων επικαλείται τρεις λόγους ακυρώσεως.

Με τον πρώτο λόγο, επικαλείται παράβαση του σημείου 4 της προκήρυξης και παραβίαση των αρχών της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Ειδικότερα, ενώ οι εξωτερικοί υποψήφιοι αξιολογήθηκαν από τη συμβουλευτική επιτροπή επιλογής βάσει συνεντεύξεων και εξετάσεως των τίτλων τους, οι υποψήφιοι που είχαν ήδη ασκήσει καθήκοντα " Duty Officer " ως END αξιολογήθηκαν βάσει της γνώμης των ιεραρχικά προϊσταμένων τους σχετικά με το πώς είχαν εκπληρώσει τα καθήκοντά τους. Το Συμβούλιο δεν απέδειξε ότι η πλημμέλεια αυτή δεν επηρέασε τα αποτελέσματα της επιλογής.

Με τον δεύτερο λόγο, ο προσφεύγων επικαλείται προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, καθ' όσον -δεδομένου ότι οι εσωτερικοί υποψήφιοι αξιολογήθηκαν κατά την ως άνω διαδικασία- θα έπρεπε να τους είχε προηγουμένως ανακοινωθεί η γνώμη των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, ώστε να μπορέσουν να αμυνθούν.

Ο τρίτος λόγος, περί παραβάσεως των άρθρων 9 και 12, παράγραφος 1, του Καθεστώτος Λοιπού Προσωπικού (ΚΛΠ) και περί παραβιάσεως των αρχών της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης, αναλύεται σε τρία σκέλη.

Με το πρώτο σκέλος, ο προσφεύγων διατείνεται ότι ορισμένα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής επιλογής βρέθηκαν σε θέση σύγκρουσης συμφερόντων έναντι ορισμένων υποψηφίων και ότι, ως εκ τούτου, ορισμένοι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν εκτός των προβλεπομένων στην προκήρυξη κενής θέσεως εργασιών επιλογής.

Με το δεύτερο σκέλος, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η επιτροπή αξιολόγησε τους τίτλους των υποψηφίων χωρίς να λάβει υπόψη το επίπεδο, τη διάρκεια και το ακριβές περιεχόμενο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους πείρας.

Με το τρίτο σκέλος, ο προσφεύγων διατείνεται ότι, και αν ακόμη υποτεθεί ότι η αξιολόγηση των εσωτερικών υποψηφίων βάσει της γνώμης των ιεραρχικά προϊσταμένων τους μπορεί να γίνει κατ' αρχήν αποδεκτή, η διαδικασία δεν παύει να είναι πλημμελής καθ' όσον οι εν λόγω γνώμες δεν ελήφθησαν ορθώς υπόψη κατά την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, λόγω ιδίως της προαναφερθείσας σύγκρουσης συμφερόντων.

____________