Προσφυγή της 9ης Μαΐου 2007 - Korjus κατά Δικαστηρίου

(Υπόθεση F-43/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Nina Korjus (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: J. Ortlinghaus, δικηγόρος)

Καθού: Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα της προσφεύγουσας)

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρωθεί η απόφαση περί διορισμού της, στο μέτρο που με την απόφαση αυτή κατατάσσεται σε βαθμό κατ' εφαρμογήν του άρθρου 13, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ·

Να ανασυσταθεί η σταδιοδρομία της (συμπεριλαμβανόμενων της αξιολογήσεως της πείρας της στον κατ' αυτόν τον τρόπο διορθωμένο βαθμό, των δικαιωμάτων της για προαγωγή και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων της), και τούτο με αφετηρία τον βαθμό στον οποίο θα έπρεπε να διορισθεί βάσει της προκηρύξεως του διαγωνισμού κατόπιν του οποίου συμπεριελήφθη στον πίνακα επιτυχόντων, είτε στον βαθμό που μνημονευόταν σ' αυτή την προκήρυξη διαγωνισμού είτε στον βαθμό που αναλογεί στον αντίστοιχό του σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται από τον νέο ΚΥΚ με χρόνο αφετηρίας την απόφαση περί διορισμού·

Να της χορηγηθεί το ευεργέτημα της καταβολής τόκων υπερημερίας βάσει επιτοκίου ορισθησομένου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επί του συνόλου των ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ του μισθού που αντιστοιχεί στην κατάταξή της που μνημονεύεται στην απόφαση περί διορισμού και στην κατάταξη την οποία αυτή θα δικαιούνταν μέχρι την ημερομηνία λήψεως της κανονικής αποφάσεως περί κατατάξεως σε βαθμό·

Να καταδικασθεί το καθού στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η προσφεύγουσα, επιτυχούσα του διαγωνισμού CJ/LA/32 1, του οποίου η προκήρυξη δημοσιεύθηκε πριν από την 1η Μαΐου 2004, προσλήφθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 723/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων 2. Κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παραρτήματος XIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: ΚΥΚ) όπως τροποποιήθηκε με τον ανωτέρω κανονισμό, η προσφεύγουσα κατατάχθηκε στον βαθμό AD 7 αντί των βαθμών LA 7 ή LA 6, όπως προβλεπόταν στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Με την προσφυγή της, η προσφεύγουσα προβάλλει, μεταξύ άλλων, παράβαση του άρθρου 5, παράγραφος 5, του ΚΥΚ, παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχειρίσεως, της αναλογικότητας, της χρηστής διοικήσεως και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης καθώς και παράβαση του άρθρου 31, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, στο μέτρο που, αφενός, αυτή προσλήφθηκε σε βαθμό χαμηλότερο αυτού που μνημονευόταν στην προκήρυξη διαγωνισμού και, αφετέρου, η κατάταξη των επιτυχόντων του ίδιου διαγωνισμού έγινε σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το αν αυτοί προσλήφθηκαν πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού 723/2004.

Επιπλέον, η προσφεύγουσα επικαλείται παράβαση του άρθρου 10 του ΚΥΚ, στο μέτρο που δεν ζητήθηκε η γνώμη της μνημονευομένης από τη διάταξη αυτή επιτροπής όσον αφορά το ζήτημα της κατατάξεως των επιτυχόντων διαγωνισμών των οποίων οι προκηρύξεις αναφέρονταν στην παλιά διάρθρωση των σταδιοδρομιών.

____________

1 - EE C 221 A της 3ης Αυγούστου 1999, σ. 7.

2 - EE L 124 της 27.4.2004, σ. 1