9. mai 2007 esitatud hagi - Nina Korjus versus Euroopa Ühenduste Kohus

(Kohtuasi F-43/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nina Korjus (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat J. Ortlinghaus)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus

Hageja nõuded

Tühistada hageja ametisse nimetamise otsus osas, milles sellega määratakse tema palgaaste personalieeskirjade XIII lisa artikli 13 lõike 1 alusel;

taastada hageja teenistuskäik (sealhulgas arvestada tema kogemust ennistatud palgaastmel, tema õigust tõusta kõrgemale ametijärgule ja pensioniõigusi) alates ametisse nimetamise otsusest kas palgaastme alusel, millele ta oleks tulnud nimetada konkursiteadaande põhjal, mille tulemusena ta kanti sobivate kandidaatide nimekirja, või selles konkursiteadaandes sätestatud palgaastme põhjal või palgaastme põhjal, mis vastab sellele uute personalieeskirjade palgaastmestiku kohaselt;

mõista hageja kasuks välja viivis Euroopa Keskpanga kehtestatud intressimäära põhjal kogu summa pealt, mis vastab tema ametisse nimetamise otsuses sätestatud palga ja selle palgaastme vahele, millele ta oleks tulnud nimetada, ajavahemiku eest kuni õiguspärase palgaastmele nimetamise otsuse tegemiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja võeti konkursi CJ/LA/321, mille konkursiteadanne avaldati enne 1. maid 2004, edukalt läbinud isikuna teenistusse pärast seda, kui oli jõustunud nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi2. Eoroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade (edaspidi "personalieeskirjad"), mida on muudetud eespool nimetatud määrusega, XIII lisa alusel nimetati ta konkursiteadandes ette nähtud palgaastmete LA7 või LA6 asemel palgaastmele AD7.

Hagis toetub hageja personalieeskirjade artikli 5 lõike 5, võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse, hea halduse ja õiguspärase ootuse põhimõtete rikkumisele ning personalieeskirjade artikli 31 lõike 1 rikkumisele, kuna esiteks võeti ta teenistusse madalamale palgaastmele kui konkursiteadaandes sätestatu ja teiseks kuna sama konkursi edukalt läbinud isikud määrati erinevatele palgaastmetele sõltuvalt sellest, kas nad võeti teenistusse enne või pärast määruse nr 723/2004 jõustumist.

Lisaks tugineb hageja personalieeskirjade artikli 10 rikkumisele, kuivõrd selles sättes nimetatud komiteega ei konsulteeritud nende konkursside edukalt läbinud isikute palgaastmete määramise küsimuses, kelle konkursiteadaanded viitasid vanale karjääristruktuurile.

____________

1 - EÜT C 221 A, 21.8.1999, lk 7.

2 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1; ELT eriväljaanne 01/02, lk 130.