Prasība, kas celta 2007. gada 9. maijā - Korjus/Tiesa

(lieta F-43/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nina Korjus, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - J. Ortlinghaus, avocate)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu par prasītājas iecelšanu amatā daļā, kurā ir noteikta tās klasificēšana pakāpē atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. panta 1. punktam;

atjaunot prasītājas karjeru (ieskaitot viņas pieredzes ņemšanu vērā atjaunotajā pakāpē, viņas tiesības uz paaugstinājumu un tiesības uz pensiju), sākot ar pakāpi, kurā viņai bija jābūt ieceltai, pamatojoties uz konkursa paziņojumu, atbilstoši kuram viņa tika ietverta piemēroto kandidātu sarakstā, jeb šajā konkursa paziņojumā norādītajā pakāpē, jeb viņas pakāpei atbilstošā pakāpē saskaņā ar klasifikāciju jaunajos Civildienesta noteikumos, sākot no dienas, kurā tika pieņemts lēmums par iecelšanu darbā;

izmaksāt prasītājai nokavējuma procentus, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi, par visām tām attiecīgajām summām, kas atbilst atšķirībai starp viņas iecelšanas lēmumā norādītajai pakāpei atbilstošo samaksu un samaksu, kas atbilst pakāpei, kurā viņai bija tiesības tikt klasificētai, līdz brīdim, kad tika pieņemts lēmuma par iecelšanu atbilstošajā pakāpē;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirms 2004. gada 1. maija publicētā konkursa CJ/LA/32 1 veiksmīgā kandidāte - prasītāja tika pieņemta darbā pēc Padomes 2004. gada 22. marta Regulas (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 2, spēkā stāšanās. Piemērojot Eiropas Kopienas Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā - "Civildienesta noteikumi") XIII pielikuma noteikumus, ko groza iepriekš minētā regula, viņu klasificēja AD7 pakāpē, nevis LA7 vai LA6 pakāpē, ko paredzēja konkursa paziņojums.

Savā prasībā prasītāja īpaši norāda uz Civildienesta noteikumu 5. panta 5. punkta, vienlīdzīgas attieksmes, samērīguma, labas pārvaldības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu, kā arī Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punkta pārkāpumu, jo, pirmkārt, viņa tika pieņemta darbā zemākā pakāpē, nekā tas bija norādīts konkursa paziņojumā, un, otrkārt, šī paša konkursa veiksmīgo kandidātu klasificēšana notika dažādos līmeņos, atkarībā no tā, vai tos pieņēma darbā pirms vai pēc Regulas Nr. 723/2004 spēkā stāšanās.

Turklāt prasītāja norāda uz Civildienesta noteikumu 10. panta pārkāpumu, jo nenotika konsultācijas ar šajā noteikumā minēto Komiteju jautājumā par tādu konkursu veiksmīgo kandidātu klasifikāciju, par kuriem paziņojumos bija atsauce uz iepriekšējo karjeras struktūru.

____________

1 - OV C 221 A, 03.08.1999., 7. lpp.

2 - OV C 124, 27.04.2004., 1. lpp.