ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 3. mája 2007 (*)

„Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka – Súd príslušný podľa miesta zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby – Predaj tovarov – Tovary dodané na rozličné miesta v tom istom členskom štáte“

Vo veci C‑386/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článkov 68 ES a 234 ES, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 28. septembra 2005 a doručený Súdnemu dvoru 24. októbra 2005, ktorý súvisí s konaním:

Color Drack GmbH

proti

Lexx International Vertriebs GmbH,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory K. Lenaerts (spravodajca), sudcovia E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis a T. von Danwitz,

generálny advokát: Y. Bot,

tajomník: B. Fülöp, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 23. novembra 2006,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        Lexx International Vertriebs, v zastúpení: H. Weben, Rechtsanwalt,

–        nemecká vláda, v zastúpení: A. Dittrich a M. Lumma, splnomocnení zástupcovia,

–        talianska vláda, v zastúpení: I. M. Braguglia, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: S. Nwaokolo, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci A. Henshaw, barrister,

–        Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: A.‑M. Rouchaud‑Joët a W. Bogensberger, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 15. februára 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).

 Nariadenie č. 44/2001

2        Podľa znenia druhého odôvodnenia nariadenia č. 44/2001 „vyžadujú sa ustanovenia harmonizujúce normy konfliktu právomoci v občianskych a obchodných veciach a zjednodušujúce formálne náležitosti na účely rýchleho a jednoduchého uznávania a výkon rozsudkov členských štátov viazaných týmto nariadením“.

3        Podľa jedenásteho odôvodnenia nariadenia č. 44/2001 „normy súdnej právomoci musia byť vysoko predvídateľné a vychádzať zo zásady, že právomoc sa všeobecne zakladá podľa bydliska žalovaného a právomoc založená na tomto kritériu musí byť vždy k dispozícii, okrem určitých presne vymedzených situácií, keď predmet konania alebo zmluvná voľnosť účastníkov odôvodňuje iné kritérium väzby“.

4        Normy právomoci stanovené nariadením č. 44/2001 sú uvedené v kapitole II tohto nariadenia predstavovanej článkami 2 až 31.

5        Článok 2 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 v rámci kapitoly II oddielu 1 tohto nariadenia s nadpisom „Všeobecné ustanovenia“ stanovuje:

„Ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, osoby s bydliskom na území členského štátu sa bez ohľadu na ich štátne občianstvo žalujú na súdoch tohto členského štátu.“

6        Článok 3 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 uvedený v rovnakom oddiele stanovuje:

„Osoby s bydliskom na území členského štátu možno žalovať na súdoch iného členského štátu len na základe princípov upravených v oddieloch 2 až 7 tejto kapitoly.“

7        V zmysle článku 5 uvedeného v oddiele 2, ktorý má názov „Osobitná právomoc“, kapitoly II nariadenia č. 44/2001:

„Osobu s bydliskom na území členského štátu možno žalovať v druhom členskom štáte

1.      a)     v zmluvných veciach na súde podľa miesta zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby;

b)      na účely tohto ustanovenia, ak sa účastníci zmluvy nedohodli inak, je miestom zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby:

–        pri predaji tovaru miesto v členskom štáte, kam sa podľa zmluvy tovar dodal alebo mal dodať,

–        pri poskytnutí služieb miesto v členskom štáte, kde sa podľa zmluvy služby poskytli alebo mali poskytnúť,

c)      ak sa neuplatní písmeno b), uplatní sa písmeno a);

…“

 Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

8        Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci sporu medzi Color Drack GmbH (ďalej len „Color Drack“), spoločnosťou so sídlom v Schwarzach (Rakúsko), a Lexx International Vertriebs GmbH (ďalej len „Lexx“), spoločnosťou so sídlom v Norimbergu (Nemecko), týkajúceho sa plnenia zmluvy o predaji tovarov, v zmysle ktorej sa Lexx zaviazal dodať tovary rozličným ďalším predajcom spoločnosti Color Drack v Rakúsku, najmä v obvode sídla Color Drack, a Color Drack sa zaviazal zaplatiť cenu týchto tovarov.

9        Spor sa týka osobitne nesplnenia povinnosti prislúchajúcej v zmysle zmluvy Lexx prebrať nepredané tovary a vrátiť ich cenu v prospech Color Drack.

10      Z dôvodu tohto nesplnenia Color Drack podal 10. mája 2004 žalobu o zaplatenie proti Lexx na Bezirksgericht St Johann im Pongau (Rakúsko), v ktorého obvode sa nachádza jeho sídlo. Tento súd sa vyhlásil za miestne príslušný na základe článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia č. 44/2001.

11      Po odvolaní podanom zo strany Lexx Landesgericht Salzburg (Rakúsko) zrušil tento rozsudok z dôvodu, že prvostupňový súd nebol miestne príslušný. Uvedený odvolací súd zastával názor, že jediný hraničný ukazovateľ stanovený článkom 5 bodom 1 písm. b) prvou zarážkou nariadenia č. 44/2001 pre všetky nároky vyplývajúce zo zmluvy o predaji tovarov nemôže byť v prípade väčšieho počtu miest plnenia určený.

12      Rozhodujúc o dovolaní podanom zo strany Color Drack proti rozhodnutiu Landesgericht Salzburg, Oberster Gerichtshof zastával názor, že na rozhodnutie otázky miestnej príslušnosti rakúskeho súdu rozhodujúceho v prvom stupni je potrebný výklad článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia č. 44/2001.

13      Oberster Gerichtshof poznamenal, že toto ustanovenie uvádza jediný hraničný ukazovateľ pre všetky nároky, ktoré vyplývajú zo zmluvy o predaji tovarov, a to miesto dodania, a že toto ustanovenie, ktoré stanovuje pravidlo osobitnej právomoci, by v zásade malo byť predmetom reštriktívneho výkladu. Za týchto podmienok sa Oberster Gerichtshof pýta na príslušnosť súdu rozhodujúceho na základe tohto ustanovenia v prvom stupni, pretože v prejednávanej veci tovary neboli dodané do jediného obvodu tohto súdu, ale do rozličných miest členského štátu, kam patrí tento súd.

14      Oberster Gerichtshof teda rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Je potrebné vykladať článok 5 bod 1 písm. b) [nariadenia č. 44/2001] tak, že predajcu hnuteľných vecí, ktorý má sídlo na území jedného členského štátu a ktorý tak, ako bolo dohodnuté, dodal tovar kupujúcemu, ktorý má sídlo na území iného členského štátu, na rôzne miesta v tomto inom členskom štáte, môže kupujúci žalovať, pokiaľ ide o zmluvný nárok týkajúci sa všetkých (čiastkových) zmluvných plnení – prípadne podľa voľby kupujúceho – pred súdom jedného z týchto miest (plnenia)?“

 O prejudiciálnej otázke

15      Svojou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či je článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka nariadenia č. 44/2001 uplatniteľný na prípad predaja tovarov zahŕňajúci väčší počet miest dodania v tom istom členskom štáte a, prípadne, či ak sa žaloba týka všetkých dodávok, môže žalobca žalovať žalovaného pred súdom príslušným podľa miesta dodania podľa svojho výberu.

16      Na úvod je potrebné upresniť, že úvahy, ktoré nasledujú, sa obmedzujú na jediný prípad väčšieho počtu miest dodania v jedinom členskom štáte a neprejudikuje odpoveď, ktorú by bolo potrebné dať v prípade väčšieho počtu miest dodania vo viacerých členských štátoch.

17      Na úvod je potrebné konštatovať, že znenie článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia č. 44/2001 neumožňuje samo osebe odpovedať na položenú otázku, pretože jeho znenie neodkazuje výslovne na uvádzaný prípad.

18      V dôsledku toho je potrebné vykladať článok 5 bod 1 písm. b) prvú zarážku nariadenia č. 44/2001 vo svetle vzniku, cieľov a systému predmetného nariadenia (pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. júla 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Zb. s. I‑6827, bod 29, a zo 14. decembra 2006, ASML, C‑283/05, Zb. s. I‑12041, bod 22).

19      V tejto súvislosti z druhého a jedenásteho odôvodnenia nariadenia č. 44/2001 vyplýva, že smeruje k harmonizovaniu noriem konfliktu právomoci v občianskych a obchodných veciach prostredníctvom noriem súdnej právomoci, ktoré sú vysoko predvídateľné.

20      V tomto rámci nariadenie smeruje k posilneniu súdnej ochrany osôb so sídlom v Spoločenstve, umožňujúc zároveň žalobcovi ľahko identifikovať súd, na ktorý sa môže obrátiť, a žalovanému primerane predvídať súd, pred ktorým môže byť žalovaný (pozri rozsudok Reisch Montage, už citovaný, body 24 a 25).

21      Normy právomoci obsiahnuté v nariadení č. 44/2001 vychádzajú zo zásady základnej právomoci miesta bydliska žalovaného uvádzanej v jeho článku 2 a doplnenej osobitnými právomocami (pozri rozsudok Reisch Montage, už citovaný, bod 22).

22      Norma právomoci bydliska žalovaného je preto doplnená v článku 5 bode 1 normou osobitnej právomoci v zmluvných veciach. Táto norma, ktorá zodpovedá cieľu blízkosti, je odôvodňovaná existenciou úzkej väzby medzi zmluvou a súdom príslušným na jej preskúmanie.

23      V súlade s touto normou je tiež možné proti žalovanému podať žalobu na súde príslušnom podľa miesta, kde zmluvné plnenie, ktoré je predmetom žaloby, bolo alebo malo byť vykonané, keďže pri tomto súde sa predpokladá úzke spojenie so zmluvou.

24      S cieľom posilniť prvotný cieľ harmonizácie noriem súdnej právomoci nariadenie č. 44/2001 v snahe zabezpečiť predvídateľnosť nezávisle definuje hraničný ukazovateľ pre predaj tovarov.

25      V zmysle jeho článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky miestom zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby, je miesto v členskom štáte, kam sa podľa zmluvy tovar dodal alebo mal dodať.

26      V rámci nariadenia č. 44/2001 v rozpore s tým, čo uvádza Lexx, táto norma osobitnej právomoci v zmluvných veciach zakotvuje miesto dodania ako samostatný hraničný ukazovateľ, ktorý sa použije pri všetkých nárokoch založených na tej istej zmluve o predaji tovarov a nielen pri nárokoch založených na samotnej povinnosti dodania.

27      Vo svetle týchto úvah je potrebné určiť, či v prípade väčšieho počtu miest dodania v tom istom členskom štáte článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka nariadenia č. 44/2001 je uplatniteľný a, prípadne, či ak sa nárok týka všetkých dodávok, žalobca môže žalovať žalovaného pred súdom príslušným podľa miesta dodania podľa svojho výberu.

28      V prvom rade je potrebné konštatovať, že článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka nariadenia sa uplatňuje tak na prípady jediného, ako aj na prípady väčšieho počtu miest dodania.

29      Zavedením jedinečnosti pre príslušný súd, a aj hraničný ukazovateľ zákonodarca Spoločenstva nezamýšľal vylúčiť všeobecným spôsobom hypotézu, pri ktorej môže byť príslušných viacero súdov, ani hypotézu, pri ktorej sa existencia predmetného kritéria môže overiť na rozličných miestach.

30      Pokiaľ ide o článok 5 bod 1 písm. b) prvú zarážku nariadenia č. 44/2001 určujúci medzinárodnú, ako aj miestnu príslušnosť, toto ustanovenie má za cieľ harmonizovať normy konfliktu právomoci, a teda priamo určiť príslušný súd bez odkazovania na vnútroštátne predpisy členských štátov.

31      V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že kladná odpoveď na otázku, či skúmané ustanovenie je uplatniteľné v prípade väčšieho počtu miest dodania v tom istom členskom štáte, nespochybňuje ciele sledované normami medzinárodnej právomoci súdov členských štátov, ktoré sú uvedené v predmetnom nariadení.

32      Na jednej strane uplatniteľnosť článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia č. 44/2001 v prípade väčšieho počtu miest dodania v tom istom členskom štáte je v súlade s cieľom predvídateľnosti sledovaným nariadením.

33      V takomto prípade účastníci zmluvy môžu ľahko a rozumne predvídať, pred súdy akého členského štátu budú môcť predložiť svoj spor.

34      Na druhej strane uplatniteľnosť článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia č. 44/2001 v prípade väčšieho počtu miest dodania v tom istom členskom štáte je rovnako v súlade s cieľom blízkosti, ktorý odôvodňuje normy osobitnej právomoci v zmluvných veciach.

35      V prípade väčšieho počtu miest dodania v tom istom členskom štáte je tento cieľ blízkosti zabezpečovaný, pretože za uplatnenia skúmaného ustanovenia to budú v každom prípade súdy tohto členského štátu, ktoré budú príslušné pre skúmanie tohto sporu.

36      V dôsledku toho je článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka nariadenia č. 44/2001 uplatniteľný v prípade väčšieho počtu miest dodania v tom istom členskom štáte.

37      Z uplatniteľnosti článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia č. 44/2001 pri okolnostiach, akými sú okolnosti konania vo veci samej, však nemožno vyvodzovať, že toto ustanovenie nevyhnutne udeľuje paralelnú právomoc každému súdu, v ktorého obvode tovary boli alebo mali byť dodané.

38      Pokiaľ ide v druhom rade o otázku, či v prípade väčšieho počtu miest dodania v tom istom členskom štáte a v prípade, že sa nárok týka všetkých dodávok, môže žalobca na základe článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia č. 44/2001 žalovať žalovaného pred súdom príslušným podľa miesta dodania podľa jeho výberu, je potrebné zdôrazniť, že pre posúdenie všetkých nárokov založených na tejto zmluve má byť príslušným jediný súd.

39      V tejto súvislosti je potrebné zobrať do úvahy vznik skúmaného ustanovenia. Týmto ustanovením zákonodarca Spoločenstva chcel pri kúpnych zmluvách výslovne skoncovať so skorším riešením, podľa ktorého bolo miesto plnenia pre každú zo sporných povinností určené v zmysle medzinárodného súkromného práva súdu rozhodujúceho vo veci. Označiac nezávisle ako „miesto plnenia“ miesto, kde povinnosť, ktorá charakterizuje zmluvu, má byť vykonaná, zákonodarca Spoločenstva zamýšľal centralizovať súdnu právomoc v mieste plnenia pre spory týkajúce sa všetkých zmluvných povinností a určiť jedinú súdnu právomoc pre všetky nároky založené na zmluve.

40      V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť skutočnosť, že osobitná právomoc článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia č. 44/2001 sa v zásade odôvodňuje existenciou mimoriadne úzkej väzby medzi zmluvou a súdom, ktorý ju skúma, s cieľom vhodnej organizácie súdneho konania. Z toho vyplýva, že v prípade väčšieho počtu miest dodania tovarov je v zásade na účely uplatnenia skúmaného ustanovenia potrebné pod miestom plnenia chápať miesto, ktoré zabezpečuje najtesnejšiu väzbu medzi zmluvou a príslušným súdom. Pri takej hypotéze sa najtesnejšia väzba vo všeobecnosti ukazuje v mieste hlavného plnenia, ktoré musí byť určené v závislosti od ekonomických kritérií.

41      Na ten účel vnútroštátnemu súdu rozhodujúcemu vo veci prislúcha určiť svoju právomoc vzhľadom na dôkazné prostriedky, ktoré sú mu predložené.

42      Za absencie možnosti určiť miesto hlavného plnenia vykazuje každé z miest plnenia dostatočnú väzbu blízkosti so skutkovým stavom veci, a preto významnú spojitosť z hľadiska súdnej právomoci. V takomto prípade žalobca môže žalovať žalovaného pred súdom príslušným podľa miesta dodania na základe článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia č. 44/2001 podľa svojho výberu.

43      Takáto voľba priznaná žalobcovi mu umožňuje zároveň ľahko identifikovať súd, na ktorý sa môže obrátiť, a žalovanému rozumne predvídať súd, na ktorom môže byť žalovaný.

44      Tento záver nemôže byť spochybnený skutočnosťou, že žalovaný nemôže predvídať, pred ktorým konkrétnym súdom tohto členského štátu môže byť voči nemu podaná žaloba, pretože je dostatočne chránený, keďže v súlade so skúmaným ustanovením v prípade väčšieho počtu miest plnenia v tom istom štáte môže byť žalovaný iba pred súdmi tohto členského štátu, do ktorých obvodu dodal plnenie.

45      Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné na položenú otázku odpovedať tak, že článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka nariadenia č. 44/2001 je uplatniteľný v prípade väčšieho počtu miest dodania v tom istom členskom štáte. V takomto prípade súdom príslušným pre skúmanie všetkých nárokov založených na zmluve o predaji tovarov je súd, v ktorého obvode sa nachádza miesto hlavného plnenia, ktoré musí byť určené v závislosti od ekonomických kritérií. Pri neexistencii určujúcich faktorov pre stanovenie miesta hlavného plnenia žalobca môže žalovať žalovaného pred súdom príslušným podľa miesta dodania podľa svojho výberu.

 O trovách

46      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto:

Článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie je uplatniteľné v prípade väčšieho počtu miest dodania v tom istom členskom štáte. V takomto prípade súdom príslušným pre skúmanie všetkých nárokov založených na zmluve o predaji tovarov je súd, v ktorého obvode sa nachádza miesto hlavného plnenia, ktoré musí byť určené v závislosti od ekonomických kritérií. Pri neexistencii určujúcich faktorov pre stanovenie miesta hlavného plnenia žalobca môže žalovať žalovaného pred súdom príslušným podľa miesta dodania podľa svojho výberu.

Podpisy


* Jazyk konania: nemčina.