Žaloba podaná dne 23. února 2007 - Pouzol v. Účetní dvůr

(Věc F-17/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Francie) (zástupci: D. Grisay, I. Andoulsi a D. Piccininno, advokáti)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Účetního dvora ze dne 23. listopadu 2006, jakož i rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 18. května 2006;

přiznat žalobci dodatečné navýšení odsloužených let započitatelných pro účely důchodu v délce 6 let, 10 měsíců a 1 dne, což činí celkové navýšení odsloužených let započitatelných pro účely důchodu v délce 10 let, 3 měsíců a 24 dní;

uložit Účetnímu dvoru povinnost převést toto navýšení na příplatek k žalobcově důchodu ve výši 1232,32 eur měsíčně;

uložit Účetnímu dvoru povinnost nahradit škodu způsobenou žalobci, vyčíslenou k datu podání této žaloby ve výši 17 252,48 eur (tj. žalobcův ušlý zisk ve výši 1232,32 eur měsíčně počítaný od jeho odchodu do důchodu dne 1. ledna 2006 do 1. března 2007);

uložit Účetnímu dvoru povinnost nahradit nemajetkovou újmu způsobenou žalobci v průběhu více než 13 let, přičemž výše náhrady škody bude stranami určena později smírnou cestou;

uložit Účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý úředník Účetního dvora nyní v důchodu, napadá zejména výpočet převodu nároků na důchod, které nabyl ve Francii, do systému Společenství, z důvodu, že tento výpočet nezahrnul nároky nabyté u Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) a Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

Žalobce uplatňuje na podporu své žaloby čtyři žalobní důvody, které se opírají o: i) porušení několika ustanovení služebního řádu úředníků a jeho přílohy VIII (zejména čl. 11 odst. 2 a čl. 26 tohoto služebního řádu) ; ii) porušení povinnosti náležité péče a povinnosti poskytnout pomoc uvedené v čl. 24 služebního řádu; iii) porušení zásady rovného zacházení a nediskriminace; iv) porušení zásady ochrany legitimního očekávání.

____________