23. veebruaril 2007 esitatud hagi - Michel Pouzol versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-17/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid D. Grisay, I. Andoulsi ja D. Piccininno)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hageja nõuded

Tühistada kontrollikoja 23. novembri 2006. aasta otsus ja ühtlasi Euroopa Ühenduste Komisjoni 18. mai 2006. aasta otsus;

tunnistada hageja õigust 6 aasta, 10 kuu ja ühe päeva pensioniõigusliku lisastaaži krediteerimisele, st 10 aasta, 3 kuu ja 24 päeva pensioniõigusliku kogustaaži krediteerimisele;

kohustada kontrollikoda selle staaži krediteerimise eest maksma hagejale pensionilisa 1232, 32 eurot kuus;

kohustada kontrollikoda hüvitama hageja poolt kantud varaline kahju, mis käesoleva hagiavalduse esitamise päeval oli 17 252, 48 eurot (ehk hageja poolt saamata jäänud 1232, 23 eurot kuus alates tema pensionile minekust 1. jaanuaril 2006 kuni 1. märtsini 2007);

mõista kontrollikojalt välja hageja poolt enam kui 13 aasta jooksul kantud mittevaraline kahju, mille summa määratakse poolte vahel hiljem kohtuväliselt kindlaks;

mõista kohtukulud välja kontrollikojalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kontrollikoja endine ametnik, kes nüüd on pensionil, vaidlustab eelkõige Prantsusmaal omandatud pensioniõiguste ühenduse süsteemi ülekandmise arvutamise selles osas, milles see arvutus ei arvesta Association des régimes de retraites complémentaires'is (ARRCO) ja Association générale des institutions de retraite des cadres'is (AGIRC) omandatud õigusi.

Oma hagi toetuseks esitab hageja neli väidet, mis tulenevad vastavalt: i) personalieeskirjade ja selle lisa VIII mitmete sätete (eelkõige selle lisa artikli 11 lõike 2 ja artikli 26) rikkumisest; ii) personalieeskirjade artiklis 24 mainitud hoolitsemis- ja abistamiskohustuse rikkumisest; iii) võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumisest; iv) õiguskindluse kaitse põhimõtte rikkumisest.

____________