Prasība, kas celta 2007. gada 23. februārī - Pouzol/Revīzijas palāta

(lieta F-17/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Pouzol, Chemin des Peyridisses (Francija) (pārstāvji - D. Grisay, I. Andoulsi un D. Piccininno, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Prasītāja prasījumi:

Atcelt Revīzijas palātas 2006. gada 23. novembra lēmumu, kā arī Eiropas Kopienu Komisijas 2006. gada 18. maija lēmumu;

attiecībā uz prasītāju atzīt vai nu papildu pensijas izdienas gadus, proti, 6 gadi, 10 mēneši un 1 diena, vai arī vispārējos pensijas izdienas gadus, proti, 10 gadi 3 mēneši un 24 dienas;

piespriest Revīzijas palātai attiecībā uz prasītāju izteikt šos izdienas gadus kā pensijas pielikumu EUR 1232,32 mēnesī;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt prasītājam nodarīto finansiālo zaudējumu, kas šīs prasības iesniegšanas dienā novērtēts EUR 17 252,48 apmērā (vai arī prasītāja negūto peļņu EUR 1232,32 mēnesī, sākot skaitīt ar tā pensionēšanās datumu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 1. martam;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu vairāk nekā 13 gadu garumā; zaudējumu atlīdzības summa ir nosakāma vēlāk, atbilstoši lietas dalībnieku izlīguma noteikumiem;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Atbildētājs, agrākais Revīzijas palātas ierēdnis, kas pašlaik ir pensijā, it īpaši apstrīd aprēķinu, kas veikts pārceļot viņā Francijā iegūtās tiesības uz pensiju uz Kopienu režīmu, jo šajā aprēķinā nav ņemtas vērā tiesības, kas iegūtas Papildu pensiju sistēmas organizācijā (ARRCO) un Vispārējā iestāžu darbinieku pensionēšanas organizācija (AGIRC).

Prasības pamatojumam prasītājs atsaucas uz 4 pamatiem, kas izvirzīti, attiecīgi: i) par vairāku Civildienesta noteikumu un tā VIII pielikuma (it īpaši šī pielikuma 11. panta 2. punkta un 26. panta) noteikumu pārkāpumu; ii) par Civildienesta noteikumu 24. pantā minētā pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses pārkāpumu; iii) par vienlīdzīgas attieksmes principa un nediskriminācijas principa pārkāpumu; iv) par tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu.

____________