Žaloba podaná 15. marca 2007 - Lafleur-Tighe/Komisia

(vec F-24/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Filipíny) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o zaradení žalobkyne do platovej triedy 13 platového stupňa 1 ku dňu jej zamestnania ako zmluvného zamestnanca, ako toto rozhodnutie vyplýva z pracovnej zmluvy podpísanej 22. decembra 2005,

oznámiť menovaciemu orgánu účinky súvisiace so zrušením napadnutého rozhodnutia, predovšetkým zohľadnenie odbornej praxe žalobkyne do roku 1993, keď získala diplom Bachelor, a jej preradenie do platovej triedy 14 so spätnou účinnosťou od 22. decembra 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa okrem uvedenia dôvodov, ktoré sú veľmi podobné dôvodom uplatneným vo veci F-135/061, predovšetkým tvrdí, že došlo k porušeniu zásady voľného pohybu diplomov a odborných kvalifikácií.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 236, 30.12.2006, s. 87.