Sag anlagt den 26. marts 2007 - Sundholm mod Kommissionen

(Sag F-27/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 2. juni 2006 om oprettelse af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra 1. juli 2001 til 31. december 2002, vedtaget i henhold til dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret I Første Instans den 20. april 2005, sag T-86/04, Sundholm mod Kommissionen, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes på dette stadium i sagen at betale 1 EUR i erstatning for ikke-økonomisk skade.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren gør til støtte for søgsmålet for det første gældende, at der er sket tilsidesættelse af artikel 233 EF og begrundelsespligten, for så vidt det ikke af den anfægtede afgørelse fremgår, hvorledes præmisserne i den ovennævnte dom er blevet taget i betragtning.

Sagsøgeren gør endvidere gældende, at der ved den anfægtede afgørelse for det første er sket tilsidesættelse af de målsætninger og formål, der søges opfyldt ved det nye karriereevalueringssystem og, for det andet, at afgørelsen er ugyldig som følge af den manglende sammenhæng mellem kommentarerne og de tildelte point.

Sagsøgeren gør endelig gældende, at der er sket tilsidesættelse af retten til kontradiktion, for så vidt som de faktiske omstændigheder, hvorpå bedømmelsen af sagsøgeren hvilede, hverken blev meddelt denne, da de opstod, eller inden for rammerne af bedømmelsesproceduren.

____________