Иск, предявен на 28 март 2007 г. -Quadu / Парламент

(Дело F-29/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Sandro Quadu (Брюксел, Белгия) [представители: S. Orlandi, A.Coolen, J.-N. Louis и E.Marchal, адвокати]

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

Да се отмени решението на органа по назначаването от 26 април 2006 г., с което ищецът се назначава като длъжностно лице на Европейските общности, в частта, с която му е присъдена степен AST 2, стъпка 3,

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

С решение от 26 април 2006 г. ищецът, който към този момент е срочно нает служител на Парламента с присъдена степен С*4, стъпка 7 и е преминал успешно вътрешен конкурс за младши деловодители (кариера С4-5) № С/348, обявление за който е публикувано преди влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година, изменящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, както и условията за работа на другите служители1, е назначен като длъжностно лице и му е присъдена степен AST 2, стъпка 3.

В молбата си ищецът преди всичко изтъква неспазване на обявлението за конкурса, както и на принципите на равно третиране и на недискриминация. По-специално той укорява администрацията, че възприема тълкуване на член 5, параграф 4 от Приложение XIII към Правилника, в смисъл че срочно наети служители, назначени като длъжностни лица, имат право да запазят предходната си степен и стъпка само в хипотезата, когато назначаването им води до преминаване в по-висока категория.

____________

1 - ОВ L 124 , 27.4.2004 г., стр. 1