Kanne 28.3.2007 - Quadu v. parlamentti

(Asia F-29/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Sandro Quadu (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajaja S. Orlandi, asianajaja A. Coolen, asianajaja J.-N. Louis ja asianajaja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 26.4.2006 tekemä päätös, jolla kantaja nimitetään Euroopan yhteisöjen virkamieheksi, on kumottava siltä osin kuin siinä vahvistetaan kantajan palkkaluokaksi AST 2, ikälisä 3.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka tuolloin oli parlamentin väliaikainen toimihenkilö palkkaluokassa C*4, ikälisä 7 ja joka oli läpäissyt sisäisen kilpailun nro C/348, joka koski apulaisvirkailijoita (ura-alue C4-5) ja joka oli julkaistu ennen kuin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annettu asetus (EY, Euratom) N:o 723/20041 tuli voimaan, on nimitetty 26.4.2006 tehdyllä päätöksellä virkamieheksi ja sijoitettu palkkaluokkaan AST 2, ikälisä 3.

Kanteessaan kantaja vetoaa muun muassa kilpailuilmoituksen rikkomiseen sekä yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteiden loukkaamiseen. Erityisesti hän syyttää hallintoa siitä, että se on tulkinnut henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 5 artiklan 4 kohtaa siten, että virkamiehiksi nimitetyillä väliaikaisilla toimihenkilöillä on oikeus säilyttää aikaisempi palkkaluokkansa ja ikälisänsä ainoastaan siinä tapauksessa, että nimityksestä seuraa siirtyminen ylemmälle ura-alueelle.

____________

1 - EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.