Προσφυγή της 8ης Φεβρουαρίου 2007 - Botos κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-10/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Patricia Botos (Meise, Βέλγιο) (Εκπρόσωπος: L.Vogel, avocat)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση που εκδόθηκε από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (ΑΔΑ) στις 30 Οκτωβρίου 2006, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση που υποβλήθηκε από την προσφεύγουσα στις 24 Απριλίου 2006 κατά των ακόλουθων έξι διοικητικών αποφάσεων: α) της απόφασης που εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2006 από την υπηρεσία διαχείρισης και εκκαθάρισης ατομικών δικαιωμάτων· β) της απόφασης που εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2006 από τον προϊστάμενο του γραφείου εκκαθάρισης εξόδων του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης των Βρυξελλών· γ) της απόφασης που εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2006 από την υπηρεσία διαχείρισης και εκκαθάρισης ατομικών δικαιωμάτων· δ) της απόφασης που εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2006 από τον προϊστάμενο του γραφείου εκκαθάρισης εξόδων του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης των Βρυξελλών· ε) της απόφασης που εκδόθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2006 από τον προϊστάμενο του γραφείου εκκαθάρισης εξόδων του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης των Βρυξελλών· στ) της απόφασης περί εκκαθάρισης και επιστροφής ιατρικών εξόδων που εκδόθηκε από το γραφείο εκκαθάρισης εξόδων του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης των Βρυξελλών, με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2006·

να ακυρώσει επίσης, καθό μέρος είναι αναγκαίο, τις προπαρατεθείσες έξι αποφάσεις·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η προσφεύγουσα, προς στήριξη της προσφυγής της, προβάλλει ένα μόνον ισχυρισμό που θεμελιώνεται σε παράβαση του άρθρου 72 του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως και σε πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η ΑΔΑ με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις αρνήθηκε εσφαλμένα να αναγνωρίσει ότι το "σύνδρομο χρονίας κοπώσεως" από το οποίο πάσχει αποτελεί σοβαρή ασθένεια υπό την έννοια του προαναφερθέντος άρθρου και, κατά συνέπεια, να της επιστρέψει τα έξοδα που κατέβαλε για εργαστηριακές αναλύσεις και φάρμακα που σχετίζονται με την ασθένεια αυτή. Πλήθος εγγράφων, ιδίως μία εμπεριστατωμένη ιατρική μελέτη, κατεδείκνυαν τη σοβαρότητα της εν λόγω ασθενείας και την αναγκαιότητα της επιστροφής σε ποσοστό 100%, χωρίς όριο ή περιορισμό, του κόστους των φαρμάκων και των αναλύσεων για τα οποία η προσφεύγουσα δηλώνει ότι είχε και έχει ανάγκη.

____________