Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 12ης Φεβρουαρίου 2007 - Campoli κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-33/06) 1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του πρώτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως κατόπιν φιλικού διακανονισμού.

____________

1 - ΕΕ C 131 της 3.6.06, σ. 52.