Žaloba podaná dne 5. února 2007 - Angé Serrano v. Parlament

(Věc F-9/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Angé Serrano (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. března 2006, kterým byla žalobkyně od 1. května 2004 zařazena do nové platové třídy B*6, stupeň 2;

uložit žalovanému povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu a újmu způsobenou zásahem do služebního postupu ve výši 25 000 eur s výhradou zvýšení či snížení v průběhu řízení;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úřednice Evropského parlamentu, která uspěla ve výběrovém řízení o postup mezi kategoriemi (z kategorie C do kategorie B) před 1. květnem 2004 - dnem vstupu v platnost reformy služebního řádu - již k Soudu prvního stupně Evropských společenství podala žalobu, kterou napadla rozhodnutí o jejím přeřazení do platové třídy B*51.

Touto novou žalobou žalobkyně napadá rozhodnutí ze dne 20. března 2006, kterým ji Evropský parlament přeřadil do platové třídy B*6, stupeň 8. Na podporu své žaloby žalobkyně uvádí tři žalobní důvody, které jsou svojí povahou velmi podobné žalobním důvodům ve věci T-47/05. Mimoto uvádí, že i přes své nové platové zařazení systém vyplývající z reformy služebního řádu zpochybňuje užitečný účinek jejího postupu z kategorie C do kategorie B, neboť nové platové zařazení nepředstavuje pro žalobkyni žádné zvýhodnění ve srovnání se situací, ve které se nacházejí její spolupracovníci, kteří ve výběrovém řízení o postup mezi kategoriemi neuspěli.

____________

1 - Věc T 47/05, Angé Serrano a další v. Parlament, Úř. věst. C 93, 14.4.2005, s. 36.