Beroep ingesteld op 5 februari 2007 - Angé Serrano / Parlement

(Zaak F-9/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement van 20 maart 2006 houdende herindeling van verzoekster in de rang B*6, salaristrap 8, met ingang van 1 mei 2004;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding van 25 000 EUR voor verzoeksters materiële en immateriële schade en haar loopbaanschade, onder voorbehoud van vermeerdering en/of vermindering in de loop van de procedure;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster, ambtenaar van het Europees Parlement die vóór de inwerkingtreding van de hervorming van het Statuut op 1 mei 2004 is geslaagd voor een vergelijkend onderzoek voor de overgang van categorie (overgang van categorie C naar categorie B), heeft bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen reeds beroep ingesteld tegen het besluit om haar in de rang B*5 te herindelen.1

In deze zaak komt zij op tegen het besluit van 20 maart 2006 waarbij het Parlement haar in de rang B*6, salaristrap 8, heeft heringedeeld. Tot staving van haar beroep voert zij middelen aan die in grote mate overeenstemmen met die welke in zaak T-47/05 zijn aangevoerd. Voorts stelt zij dat de uit de hervorming van het Statuut volgende regeling, ondanks haar nieuwe indeling, de zin ontneemt aan haar overgang van de categorie C naar de categorie B, aangezien de nieuwe indeling haar geen enkel voordeel oplevert ten opzichte van de situatie van collega's die niet voor een vergelijkend onderzoek voor de overgang van categorie zijn geslaagd.

____________

1 - Zaak T-47/05, Angé Serrano e.a./Parlement, PB C 93 van 14.4.2005, blz. 36.