Решение на Съда на публичната служба от 14 юни 2007 г. - De Meerleer / Комисия

(Дело F-121/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Конкурс на общо основание - Недопускане до писмени изпити - Професионален опит - Задължение за мотивация - Съобщаване на решението на журито - Искане за повторно разглеждане)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и K. Herrmann, agents)

Предмет

От една страна, отмяна на решенията на жури от конкурс EPSO/А/19/04 за неприемане на кандидатурата на ищеца и за непроизнасяне по искането му за повторно разглеждане и от друга страна, искане за обезщетение за загуби и пропуснати ползи.

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка страна поема собствените си разноски.

____________

1 - ОВ C 60, 11.03.2006 г., стр. 52