Talan väckt den 18 maj 2007 - Tzirani mot kommissionen

(Mål F-46/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marie Tzirani (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 30 augusti 2006 att på nytt tillsätta X som direktör för direktoratet "Tjänsteföreskrifterna: strategi, administration och rådgivning" i generaldirektoratet "Personal och administration" och därmed att avslå sökandens ansökan till samma tjänst,

förplikta svaranden att utge ersättning i form av skadestånd för den ideella och materiella skada som sökanden lidit, och för den skada som orsakats dennes karriär, med ett belopp om 25 000 euro, jämte årlig ränta om 7 procent från den 29 november 2006 (datumet för sökandens klagomål), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

På sökandens begäran ogiltigförklarades, i mål T-45/041, kommissionens beslut av den 21 januari 2003 att tillsätta X till den ovannämnda tjänsten. Sökanden ifrågasätter i förevarande mål lagenligheten av förfarandet genom vilket kommissionen, efter det nämnda ogiltigförklarandet, beslutade att på nytt tillsätta samma person till tjänsten ifråga.

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande, att artikel 233 EG har åsidosatts, eftersom kommissionen inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att genomföra förstainstansrättens dom. Sökanden anför nämligen att förfarandet inte skulle ha återupptagits först i slutskedet, vid mötet med kommissionären, utan redan vid den tidpunkt då kandidaternas meriter kontrollerades mot bakgrund av kriterierna i meddelandet om ledig tjänst.

Sökanden gör vidare gällande att artiklarna 7, 14, 29 och 45 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och flera allmänna rättsprinciper har åsidosatts, samt att kommissionen har gjort sig skyldig till maktmissbruk.

____________

1 - Förstainstansrättens dom av den 4 juli 2006, Tzirani mot kommissionen (REG 2006 s. II-0000).