Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 20 april 2007

L / Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

(Zaak F-13/07)1

(Ambtenaren - Invaliditeit - Invaliditeitscommissie - Weigering van bijeenroepen - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: L (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van het besluit van het EMEA van 31 maart 2006 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om een invaliditeitscommissie in te stellen

Dictum van het arrest

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 82 van 14.4.2007, blz. 56.