Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 29.3.2007 - Chassagne v. komissio

(Asia F-39/06)1

(Henkilöstö - Palkkaus - Vuosittainen matkakulukorvaus - Ranskan merentakaisista departementeista tuleviin virkamiehiin sovellettavat säännökset - Muutettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 8 artikla - Kanne, joka on selvästi oikeudellisesti täysin perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja V. Joris)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja I. Sulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä henkilöstösääntöjen, sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1.5.2004 lähtien, liitteessä VII olevan 8 artiklan toteaminen lainvastaiseksi ja tästä syystä sen toteaminen, että kyseistä artiklaa ei sovelleta kantajaan määritettäessä vuosittaisen matkakulukorvauksen määrää, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus.

Määräysosa

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 53.