Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2007. gada 29. marta rīkojums - Chassagne/Komisija

(lieta F-39/06) 1

Ierēdņi - Atalgojums - Ikgadējie ceļa izdevumi - Normas, kas piemērojamas ierēdņiem, kuru izcelsme ir Francijas aizjūras departaments - Grozīto Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. pants - Prasības pieteikums, kam acīmredzami nav nekāda tiesiska pamata

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Olivier Chassagne, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un Y. Minatchy, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un V Joris)

Priekšmets

Pirmkārt, Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. panta redakcijā, kas ir spēkā no 2004. gada 1. maija, atzīšana par prettiesisku un, attiecīgi, tā atzīšana par nepiemērojamu attiecībā uz prasītāju, lai konstatētu ikgadējo ceļa izdevumu atlīdzības summu, un otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 131, 03.06.2006., 53. lpp.