Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2007 - Meierhofer κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-74/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Stefan Meierhofer (Μόναχο, Γερμανία) (Εκπρόσωπος: H.-G. Schiessl, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση που εξέδωσε η καθής αναφορικά με τον προσφεύγοντα στις 10 Μαΐου 2007,

να ακυρώσει την απόφαση που εξέδωσε η καθής στις 19 Ιουνίου 2007 επί της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος,

να υποχρεωθεί η καθής να επαναξιολογήσει την προφορική δοκιμασία στην οποία υποβλήθηκε ο προσφεύγων στις 29 Μαρτίου 2007 βάσει των ισχυόντων κριτηρίων,

να υποχρεωθεί η καθής να αποφασίσει εκ νέου, υπό το πρίσμα των νέων αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σχετικά με την κατάταξη του προσφεύγοντος στον κατάλογο επιτυχόντων του διαγωνισμού AD/26/05,

να υποχρεωθεί η καθής να αιτιολογήσει τη νέα απόφαση που πρόκειται να εκδώσει,

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων μετέσχε στον διαγωνισμό AD/26/05 (πρόσληψη υπαλλήλων στον βαθμό Α5). Μετά το πέρας των δοκιμασιών, η εξεταστική επιτροπή γνωστοποίησε στον προσφεύγοντα ότι δεν θα περιληφθεί στον κατάλογο επιτυχόντων, διότι δεν είχε συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία.

Αντικείμενο των αιτιάσεων του προσφεύγοντος είναι η πλημμελής αιτιολόγηση της αποφάσεως της Επιτροπής να μην τον περιλάβει στον κατάλογο επιτυχόντων και οι διαδικαστικές πλημμέλειες της προφορικής δοκιμασίας.

____________