7. veebruaril 2007 esitatud hagi - Scozzaro versus EMEA

(Kohtuasi F-13/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ravimiamet (EMEA)

Hageja nõuded

Tühistada 31. märtsi 2006. aasta otsus, millega EMEA tegevdirektor lükkas tagasi hageja taotluse töövõimetuskomitee poole pöördumiseks, ning järgnenud 25. oktoobri kinnitav otsus,

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejaga, kes oli EMEA ajutine töötaja, juhtus 17. märtsil 2005 tööõnnetus, mille tagajärjel ta jäi töövõimetuks. 14. veebruaril 2006 teavitati hagejat sellest, et tema lepingut ei pikendata alates 15. oktoobrist 2006. Hageja nõue, milles ta taotles töövõimetuskomitee poole pöördumist, lükati tagasi.

Hagi toetuseks väidab hageja, et rikutud on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 31 esimest lõiku ja artikli 33 esimest lõiku, nii nagu neid tõlgendas Esimese Astme Kohus 16. jaanuari 2007. aasta otsuses kohtuasjas F-119/05: Gesner v. OHMI (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata).

____________