Προσφυγή-αγωγή της 27ης Φεβρουαρίου 2007 - Caló κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-14/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Giuseppe Caló (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση απορρίψεως της υποψηφιότητάς του για τη θέση διευθυντή στη διεύθυνση "Στατιστικές των επιχειρήσεων" της Υπηρεσίας "Στατιστικές" των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

να ακυρώσει την απόφαση διορισμού του Χ στην εν λόγω θέση·

να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη (στο εξής: καθής) να του καταβάλει το συμβολικό ποσό του ενός ευρώ ως αποζημίωση για υπηρεσιακό πταίσμα·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων, μόνιμος υπάλληλος της καθής, έχει προσβάλει, ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, την απόφαση μετακινήσεώς του στη θέση κύριου συμβούλου στη ΓΔ της τοποθετήσεώς του 1 και, αφετέρου, την απόφαση απορρίψεως της υποψηφιότητάς του για μια θέση διευθυντή στην ίδια ΓΔ 2, και, ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης 3, τις αποφάσεις στο πλαίσιο της αναδιοργανώσεως της ΓΔ Eurostat να απορριφθεί η υποψηφιότητά του για μια θέση διευθυντή. Τώρα, ο προσφεύγων αμφισβητεί την απόφαση απορρίψεως της υποψηφιότητάς του για άλλη θέση διευθυντή στην ίδια ΓΔ και διορισμού στη θέση αυτή άλλου υποψηφίου.

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων προβάλλει, ιδίως, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθώς και παράβαση: i) των άρθρων 7, 29, και 45 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως· ii) των κανόνων αξιολογήσεως, επιλογής και διορισμού των ανώτερων στελεχών της Επιτροπής, όπως αυτοί έχουν οριστεί στην ανακοίνωση της 22ας Νοεμβρίου 2000· iii) των κανόνων αξιολογήσεως των ανώτερων στελεχών βαθμού Α1 και Α2, όπως αυτοί έχουν οριστεί στην ανακοίνωση της 10ης Μαρτίου 2004· iv) της ανακοινώσεως κενής θέσεως COM/2006/164.

____________

1 - Υπόθεση T-118/04 (ΕΕ C 118 της 30.4.2004, σ. 47).

2 - Υπόθεση T-134/04 (ΕΕ C 146 της 29.5.2004, σ. 6).

3 - Υπόθεση F-79/06 (ΕΕ C 237 της 30.9.2006, σ. 17).