27. veebruaril 2007 esitatud hagi - Caló versus komisjon

(Kohtuasi F-14/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur Euroopa Ühenduste Statistikaameti ettevõtluse statistika osakonna juhataja ametikohale;

tühistada otsus nimetada sellele ametikohale X;

mõista kostjalt hageja kasuks välja sümboolne summa eurodes, et hüvitada hagejale teenistuskohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahju;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on kostja ametnik, vaidlustas Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus esiteks otsuse, millega ta määrati uuesti ametisse oma tööle asumise järgse peadirektoraadi vanemnõunikuna1, ja teiseks otsuse, millega lükati tagasi tema kandidatuur sama peadirektoraadi osakonnajuhataja ametikohale2, ning Avaliku Teenistuse Kohtus3 otsused, mis tehti Eurostati peadirektoraadi ümberkorraldamise raames ja millega lükati tagasi tema kandidatuur osakonnajuhataja ametikohale. Käesoleval juhul vaidlustab hageja otsuse, millega lükati tagasi tema kandidatuur ühele teisele sama peadirektoraadi osakonnajuhataja ametikohale ja nimetati sellele ametikohale ametisse üks teine kandidaat.

Hageja väidab oma hagi toetuseks eelkõige seda, et on tehtud ilmne hindamisviga ja et on rikutud: i) personalieeskirjade artikleid 7, 29 ja 45; ii) komisjoni eeskirju kõrgemate ametnike hindamise, valimise ja ametisse nimetamise kohta, nagu on määratletud 22. novembri 2000. aasta teatises; iii) A1 ja A2 astme kõrgemate ametnike hindamise eeskirju, nagu on määratletud 10. märtsi 2004. aasta teatises; iv) vaba ametikoha teadaannet COM/2006/164.

____________

1 - Kohtuasi T-118/04 (ELT C 118, 30.4.2004, lk 47).

2 - Kohtuasi T-134/04 (ELT C 146, 29.5.2004, lk 6).

3 - Kohtuasi F-79/06 (ELT C 237, 30.9.2006, lk 17).